Wodna ściana chłodząca - dobór

Wzory do obliczenia powierzchni wodnych ścian chłodzących i wymaganego przepływu powietrza.

Q = W x L x H x i

Q - Przepływ powietrza [m3/h].

W - Szerokość chłodzonego obiektu [m].

L - Długość chłodzonego obiektu [m].

H - Średnia wysokość chłodzonego obiektu [m].

i - ilość wymian powietrza(od 30 do 60) na godzinę chłodzonego obiektu [1/h]


A = Q/C

A - Powierzchnia Wkładów chłodzących.
C - Nominalny przepływ powietrza przez powierzchnię wkładu chłodzącego. Wartość stała, wynosząca .

 

PRZYKŁAD 1

Kurnik o wymiarach jak na rysunku 1.

 

Rysunek 1 Przykładowe umieszczenie wentylatorów wyciągowych oraz padów chłodzących wraz z wymiarami kurnika

Najpierw z danych wielkości obliczamy wymagany przepływ powietrza, uwzględniając ilość wymaganych wymian powietrza, gdzie przykładowo dobiera się do około 60 wymian dla drobiu oraz około 30 do 50 wymian dla trzody chlewnej i bydła.

Długość budynku L=100m

Szerokość budynku W=12m

Średnia wysokość H=3,3m

Ilość wymian powietrza i=60/h

Podstawiając do wzoru otrzymujemy:

Następnie obliczony przepływ powietrza podstawiamy do wzoru z którego obliczmy zapotrzebowanie na powierzchnię padów chłodzących:

Nominalny przepływ powietrza przez pad (wartość stała) C= 

Z obliczeń wynika, źe potrzebna jest powierzchnia padów rzędu 26,16m2 - 10%.

 

PRZYKŁAD 2

Chlewnia o wymiarach jak na rysunku 2

Rysunek 2 Przykładowe umieszczenie wentylatorów wyciągowych oraz padów chłodzących wraz z wymiarami chlewni.

Tak jak w przykładzie 1 zdejmujemy wymiary chlewni i podstawiamy do wzoru (1)

Długość budynku L=150m

Szerokość budynku W=17m

Średnia wysokość H=4m

Przyjmujemy ilość wymian powietrza i=30/h

Zatem wynik będzie wyglądać następująco:

Następnie (tak jak w przykładzie 1) obliczony przepływ powietrza podstawiamy do wzoru (2):

Nominalny przepływ powietrza przez pad (wartość stała) C= 

Z obliczeń wynika, że potrzebna jest powierzchnia padów rzędu 33,69 m2 - 10%.

 

Odsłony: 3188