Bezpieczeństwo

safety firstSzacuje się, że w świecie zachodnim istnieje ponad 20 milionów instalacji systemów chłodzenia ewaporacyjnego. Nigdy nie było udokumentowanego przypadku, który wiązałoby występienie choroby legionistów/legionella z klimatyzatorem ewaporacyjnym przy chłodzeniu wilgotnym powietrzem. Firma Ekonair Sp z o.o. stworzyła sprzęt oraz systemy, które w praktyczny i właściwy sposób spełniają wymagania przepisów bezpieczeństwa.

 

 
 
 
 
legionellaCo to jest choroba legionistów?

Choroba legionistów jest odmianą zapalenia płuc. Nazwa choroby pochodzi od epidemii ciężkiego zapalenia płuc, która dotknęła uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego w 1976 r. Jest to choroba rzadka, ale poważna. Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Zazwyczaj atakuje osoby w średnim wieku lub starsze i jest powszechniejsza u palaczy i osób z problemami dotyczącymi klatki piersiowej. Choroba legionistów u osób młodszych występuje rzadko, a u osób poniżej 20 roku źycia - bardzo rzadko. W około połowie przypadków wystąpienia choroby do zarażenia doszło za granicą. Druga połowa zachorowań to skutek infekcji nabytych w kraju.

 

 

 

 

Jak moźna się nią zarazić?

Chorobę legionistów wywołuje bakteria o nazwie Legionella pneumophila. Zarażenie chorobą legionistów następuje poprzez wdychanie zawieszonych w powietrzu kropelek wody, które zawierają bakterie legionelli. Jednak większość ludzi narażonych na działanie legionelli nie choruje. Choroba legionistów nie przenosi się też z człowieka na człowieka.

 

Skąd się wzięła?

Bakteria, która wywołuje chorobę legionistów jest w naturze bardzo rozpowszechniona. Żyje ona gółwnie w wodzie, na przykład w stawach, gdzie zazwyczaj nie sprawia problemów. Ogniska choroby powstają w różnorodnych skonstruowanych przez człowieka systemach wodnych, w których temperatury są wystarczajco wysokie, żeby pobudziły wzrost bakterii, n.p. w wieżach chłodniczych, skraplaczach wyparnych i wannach z hydromasażem (nazwa handlowa jacuzzi) oraz w wodzie do użytku domowego w budynkach takich jak hotele. Większości przypadków epidemii tej choroby w wielkiej Brytanii łączono z istnieniem instalacji, takich jak wieże chłodnicze lub skraplacze wyparne, które mogą rozprowadzać kropelki wody na dużym obszarze. są to elementy systemów klimatyzacyjnych i systemów chłodzenia przemysłowego.

 

Jakie środki stosuje sie w celu kontroli choroby legionistów?

Zapobieganie chorobie legionistów wymaga od firm, które obsługują takie systemy chłodzenia, przestrzegania zasad, zobowiązujących m.in. do właściwego zarządzania systemami, ich odpowiedniej eksploatacji i konserwacji. Ponadto woda musi być regularnie uzdatniana/spuszczana, a system czyszczony.

 

Podejście Ekonair do zapobiegania chorobie legionistów:

Projekt systemu chłoodzenia wyparnego: W projektach wszystkich urzązdzeń Ekonair brane są pod uwagę wytyczne Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Więźe się to z zastosowaniem ponższych rozwiązań które w normalnych warunkach nie wchodziłyby w skład standardowej instalacji systemu chłodzenia wyparnego:

 System uzdatniania wody:

- Dezynfekujące maty srebrzane

maty antybakteryjne

- Ozonowanie

generator ozonu ozonator 1

System kontroli procesu, minimalizujący możliwe osadzanie się zanieczyszczeń

Odporne na korozję materiały konstrukcyjne

 

Higiena, a urządzenia wyparne

Higiena jest najistotniejszym czynnikiem dla zapewnienia bezpieczeństwa i pewności systemu, jej utrzymanie gwarantuje zgodności z przepisami i pozwala spać spokojnie.

 

Higiena

Utrzymanie czystych i bezpiecznych wkładów celulozowych w klimatyzatorach wymaga:

  • Unikania zastoju wody - regularne opróżnianie zbiornika
  • Niskiej temperatury wody podczas eksploatacji
  • Unikania korozji i osadzania się kamienia - wymiana wkładółw celulozowych
  • Niewytwarzania aerozoli
  • Konserwacji przed, w trakcie i na koniec sezonu
  • Stosowania ozonowania i promieniowania UV 

 

Rozwiązanie zagadnień higieny systemu:

(A) Temperatura wody

Podczas monitorowania temperatury wody w obiegu można zauważyć, że przy temperaturze powietrza wejściowego wynoszącej do 40°C, temperatura wody w zbiorniku ściekowym nie przekracza zazwyczaj 20°C w polskim klimacie.

Powyższe zależności można wytłumaczyć jako skutek zbliżania się temperatury wody do temperatury termometru mokrego powietrza. W klimatach umiarkowanych temperatura termometru mokrego rzadko przekracza 20°C, a i wówczas utrzymuje się powyżej tego poziomu tylko przez kilka godzin.

Warto zauważyć, że kiedy klimatyzator wyparny jest wyłączony, zbiornik ściekowy automatycznie się opróżnia. Zapobiega to wzrostowi temperatury wody do temperatury otoczenia, która może być‡ w zakresie od 20°C do 45°C.

(B) Zastój wody

Podczas normalnego procesu chłodzenia woda stale krąży. Konstrukcja wkładółw celulozowych i klimatyzatora minimalizuje strefy martwe, więc zastój nie występuje. Kiedy urządzenie jest wyłączone system automatycznie odprowadza wodę ze zbiornika. Urządzenie ma charakter w pełni samoodpływowy i dlatego zastój nie jest możliwy.

(C) Materiały konstrukcyjne

Wszystkie powierzchnie, któłre mają kontakt z wodą, z wyjątkiem wkładółw filtrujących, są wykonane z tworzyw sztucznych lub materiałów nieżelaznych. Wkłady filtrujące Ekonair są wykonane z materiału celulozowego, impregnowanego solami zabezpieczającymi przed gniciem, aby powstrzymać degradację biologiczną i nadać wkładom wysokie właściwości absorpcyjne. Jest to sztywny, samonośny produkt. Wkłady kontroluje się podczas planowej konserwacji i zastępuje w razie konieczności.

(D) Czystość systemu

Podczas parowania wody podnoszą się poziomy rozpuszczonych soli oraz substancji stałych. Wydajność parowania jest zależna od warunków zewnętrznych. Średnio przyjmuje się, że trzeba spuszczać wodę co około 8 godzin ze zbiornika. Wszystko można wykonywać w trybie automatycznym tylko raz ustawiając urządzenie. Zbiornik ulega oczyszczeniu z osadów i cząsteczek obecnych w systemie, a następnie ponownie wypełnia się świeżą, czystą wodą.

Planowa konserwacja obejmuje czyszczenie wszystkich powierzchni, które mają kontakt z wodą.

(E) Program uzdatniania wody

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mikrobiologicznego można zastosować dezynfekujące maty antybakteryjne oraz ozonowanie.

Chociaż uznaje się, że przy temperaturze poniżej 20°C legionella nie stanowi ryzyka, w takich warunkach mogą rozwijać się inne organizmy. Nasza firma mając na uwadze lata praktyki w stosowaniu klimatyzatorów ewaporacyjnych posiada w swojej ofercie specjalne maty srebrzane uwalniające jony srebra oraz wodoszczelne ozonatory przystosowane do pracy w klimatyzatorach ewaporacyjnych.

 

Ogólna ocena ryzyka

Użytkownik końcowy ponosi ostateczną odpowiedzialność za przeprowadzoną przez siebie ocenę ryzyka. Niniejszy uniwersalny dokument ma w założeniu zapewnić informacje techniczne na poparcie tej oceny.

 

Podsumowanie

Ogólny poziom ryzyka jest zależny od jakości chłodzonego powietrza. Powietrze może rozsiewać legionellę i substancje sprzyjające jej rozwojowi. Gdy urządzenia są utrzymane w czystości, a wszystkie opisane działania zapobiegawcze i kontrolne są realizowane, ryzyko jest bardzo niskie

Odsłony: 3475